IT inrichting veiligheidshuizen

AuditConnect B.V. heeft voor de Veiligheidshuizen Rotterdam - Rijnmond en Zuid- Holland Zuid oplossingen gerealiseerd die een efficiënte en effectieve wijze van informatiedelen in de keten mogelijk maken.

Zo heeft AuditConnect het PersoonsGerichte Aanpak (PGA) systeem laten ontwikkelen en ingevoerd, een systeem dat de integrale aanpak van doelgroepen ondersteunt. Dit zorgt ervoor dat de manager Veiligheidshuis betrouwbare verantwoordings- en managementinformatie kan genereren voor bestuurders en een betere besturing en regie mogelijk is.

AuditConnect en Keteninformatisering

AuditConnect heeft met dit en andere projecten ruime ervaring opgedaan op het gebieden van (privacy gevoelige) informatiedeling. Persoonlijke benadering, vakmanschap en een goede prijs/kwaliteitverhouding staan hierbij hoog in het vaandel. AuditConnect biedt experts die op korte termijn, professioneel en betaalbaar klanten kunnen ondersteunen bij diverse beheersingsvraagstukken op het gebied van ICT.

AuditConnect b.v. is een middelgrote, dynamische maar bovenal betrouwbare partner voor projectmanagement rondom autonome ketens met een maatschappelijk probleem. De bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarvoor is samenwerking op het gebied van bestuursrecht, strafrechtelijke en fiscale aanpak essentieel.

Wilt u kennis maken met AuditConnect?

Neem contact op, bel 055-3010100 of mail info@auditconnect.nl om vrijblijvend te praten over referenties, mogelijkheden en oplossingen. Meer lezen? Hieronder vindt u de folder over het Sociaal Domein met onze activiteiten en met meer informatie. AuditConnect helpt u graag verder!

Wat zijn Veiligheidshuizen?

Veiligheidshuizen zijn netwerksamenwerkingsverbanden, waar partners uit de straf, zorgketen en gemeentelijke partners gezamenlijk optrekken om complexe problematiek van personen of groepen mensen aan te kunnen pakken.

Het betreft de volgende groepen/projecten:

 1. PersoonsGerichte Aanpak (PGA) – veelplegers
 2. Huiselijk geweld en Kindermishandeling
 3. Jeugdcriminaliteit
 4. PGA - High Impact Crimes & Overvalleraanpak
 5. Nazorg aan ex-gedetineerden


Middels deze animatiefilm Veiligheidshuizen wordt uitgelegd wat een veiligheidshuis eigenlijk is en hoe het werkt.

Zonder effectieve informatiedeling is een goede samenwerking niet mogelijk. AuditConnect kan u helpen uw ICT te optimaliseren, zodat u informatie effectief en efficiënt kunt delen. Wij kunnen u verder helpen bij het optimaliseren van de werkprocessen in uw veiligheidshuis en het opstellen van privacy convenanten en richtlijnen.

 • Persoons gerichte aanpak (PGA) - Veelplegers
  Volwassen veelplegers zijn personen van 18 jaar of ouder die in zijn/haar gehele criminele verleden meer dan tien processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één het afgelopen kalenderjaar. De aanpak van volwassen veelplegers is één van de aandachtsgebieden van het Veiligheidshuis. In deze aanpak zitten vaak ook de actieve veelplegers en stelselmatige daders.
  Een effectief gevoerd casusoverleg is bepalend voor een succesvolle aanpak van deze personen. Dit kan alleen als de informatie over de veelpleger tijdig en volledig beschikbaar is voor alle partners.
  Minstens zo belangrijk als een goed overleg zijn goede afspraken en opvolging met een strakke proces- en casusregie. Maar hoe werkt dat in de praktijk?

Voor het Veiligheidshuis Rotterdam – Rijnmond en Zuid-Holland Zuid heeft AuditConnect een module ontwikkeld en ingevoerd die een effectieve aanpak van veelplegers ondersteunt. Samen met de partners is bepaald voor wie en op welk moment in het proces welke informatie beschikbaar moet zijn. Onze projectleiders hebben dit vastgelegd en het werkproces op niveau werk- instructie beschreven.

Zonder de juiste informatie en zonder concrete afspraken of regie is een effectieve aanpak niet mogelijk. AuditConnect kan u hierbij helpen, door bestaande systemen te optimaliseren of door nieuwe systemen in te voeren. Daarnaast kan AuditConnect u ook helpen bij het inrichten van het proces en het evalueren van de werking van de keten.

 • Huiselijk geweld en Kindermishandeling
  Het Veiligheidshuis zorgt voor een goede afstemming tussen organisaties die de problematiek van huiselijk geweld aanpakken. De aanpak is systeemgericht: het gaat niet alleen om de daders, maar ook om de slachtoffers van huiselijk geweld, betrokkenen en kinderen die er getuige van zijn. De effectiviteit van de aanpak neemt toe als partners tijdig over die informatie beschikken die zij nodig hebben om hun specifieke bijdrage aan de aanpak te kunnen leveren.
  Een effectieve aanpak vraagt verder om het maken van goede afspraken, de opvolging daarvan en strakke proces- en casusregie. Maar hoe werkt dat in de praktijk?

Voor het Veiligheidshuis Rotterdam – Rijnmond en Zuid-Holland Zuid heeft AuditConnect voor de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling een module ontwikkeld en ingevoerd die die specifiek aansluit bij het systeemgerichte karakter van de aanpak. Samen met de partners is bepaald voor wie en op welk moment in het proces welke informatie beschikbaar moet zijn. Onze projectleiders hebben dit vastgelegd en het werkproces op niveau werk- instructie beschreven. Hierdoor kan de juiste informatie binnen samen met concrete afspraken/regie tot een effectieve aanpak leiden. AuditConnect kan u hierbij helpen, door bestaande systemen te optimaliseren of door nieuwe systemen in te voeren. AuditConnect kan u ook helpen bij het inrichten van het proces en het evalueren van de werking van de keten.

 • Jeugdcriminaliteit
  Veiligheidshuizen spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van jeugdcriminaliteit. Dit gebeurt onder andere door vroegtijdig in te grijpen en goede nazorg te bieden. Daarvoor kijken de partners binnen het Veiligheidshuis naar het systeem waarbinnen het kind/de jongere functioneert. Als ingrijpen in het gezin of de groep zinvol lijkt, kunnen de partners de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. In zo'n geval wordt voor een heel gezin of een hele groep een behandelplan opgesteld.

Voor de Veiligheidshuizen Rotterdam – Rijnmond en Zuid-Holland Zuid heeft AuditConnect voor de aanpak van risicojeugd en jeugdcriminaliteit een module ontwikkeld en ingevoerd die die specifiek aansluit bij het systeemgerichte karakter van deze aanpak. Samen met de partners is bepaald voor wie en op welk moment in het proces welke informatie beschikbaar moet zijn. Onze projectleiders hebben dit vastgelegd en het werkproces op niveau werk- instructie beschreven.

AuditConnect kan u helpen met bestaande systemen de optimaliseren of door nieuw systemen van uw keuze in te voeren zodat de juiste informatie en concrete afspraken/regie het mogelijk maken om een effectieve aanpak te realiseren. AuditConnect kan u ook helpen bij het inrichten van het proces en het evalueren van de werking van de keten.

 • PGA - High Impact Crimes & Overvalleraanpak
  High Impact Crimes zijn misdaden met een groot maatschappelijk effect, waaronder bijvoorbeeld kinderporno, (roof)overvallen en woninginbraak. Het terugdringen van high impact crimes is één van de prioriteiten van het kabinet. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak.
  Hoofddoel van de aanpak is het terugdringen van recidive en het voorkomen van criminaliteit. Hiervoor werken ketenpartners samen om niet alleen de persoon, maar ook het systeem rondom de (potentiële) dader te beïnvloeden en te komen tot een integraal plan.

Voor het veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond heeft AuditConnect in het kader van het actieprogramma “Stop de Overvaller/ HIT” een module ontwikkeld en ingevoerd die specifiek aansluit bij het systeemgerichte karakter van deze aanpak. Daarbij is gebruik gemaakt van de “Toolbox Persoonsgerichte Aanpak High Impact Crimes”.

De Toolbox geeft handreikingen voor vier belangrijke taken bij een persoonsgerichte aanpak

 1. Inrichten van een optimaal werkproces;
 2. Waarborgen van regels voor de Privacy en Informatie-uitwisseling;
 3. Zorgen voor een juiste prioritering;
 4. Het organiseren van een zo effectief mogelijke persoonsgerichte interventie.

Samen met de ketenpartners hebben de projectleiders van AuditConnect het werkproces beschreven en is de interventiematrix geautomatiseerd.

Zonder de juiste informatie en zonder concrete afspraken of regie is een effectieve aanpak niet mogelijk.

AuditConnect helpt u graag met het optimaliseren van bestaande systemen of door met u de door u gekozen nieuwe systemen in te voeren. Wij kunnen u ook helpen bij het inrichten van het proces en het evalueren van de werking van de keten. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons.

AuditConnect werkt onder andere voor de volgende bedrijven:
logo ActuIT - referentie ActuIT - AuditConnect Logo Axxerion - Axxerion - AuditConnect Logo Berkman Trading - Berkman Trading - AuditConnect logo Capgemini - referentie Capgemini - AuditConnect logo Connexys - referentie Connexys - AuditConnect Logo Gemeente Almere - Gemeente Almere - Privacy Audit - AuditConnect Gemeente Borne - Gemeente Borne - AuditConnect Gemeente Rotterdam - Gemeente Rotterdam - AuditConnect Logo HR2day - HR2day - AuditConnect INERGY - INERGY - AuditConnect logo BranchSolutions - ISAE 3402 voor BranchSolutions (ACF Software) - AuditConnect logo bosworX - ISAE 3402 voor bosworX ICT - AuditConnect Logo ITON - ITON - AuditConnect Logo Jouw Omgeving - Jouw Omgeving B.V. - AuditConnect Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - Ministerie van Veiligheid en Justitie over GCOS - AuditConnect Logo Mirabeau - Mirabeau - AuditConnect logo Caresharing - NEN7510 Caresharing - AuditConnect Logo Parnassia - Parnassia Groepp - AuditConnect Logo Progress - Progress - AuditConnect Logo RID De Liemers - RID De Liemers - AuditConnect logo Salure - Salure - AuditConnect logo Stichting Gerrit - Stichting Gerrit (ISO 27001 implementatie) - AuditConnect logo UNI-learning - UNI-Learning - AuditConnect logo UNIT4 - ISAE 3402 voor UNIT4 - AuditConnect VSV Noorderpoort - VSV Noorderpoort - AuditConnect